พี่น้องไม่คุยกัน

วันที่ 30 ธค. พ.ศ.2560

พี่น้องไม่คุยกัน
           ทำไมพี่น้องทุกคนของลูกจึงไม่ค่อยคุยกัน ไม่มีความใกล้ชิดสนิทสนมหยอกล้อกันเหมือนพี่น้องครอบครัวอื่น จะคุยกันก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น โดยเฉพาะพี่ชายกับน้องชายของลูกไม่ถูกกันเลย จะมีวิธี
แก้ไขได้อย่างไร

คุณครูไม่ ใหญ่
           พี่น้องของลูกไม่ค่อยคุยกัน และไม่ค่อยสนิทสนมกัน เพราะกรรมในอดีตที่แต่ละคนทำทานด้วยความไม่เคารพ เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยมีความเคารพกัน และมีนิสัยมากไปด้วยความลำเอียงในการปกครองลูกน้องและครอบครัว คือ ชอบทำตามอารมณ์ มักเลือกที่รักผลักที่ชัง* ที่รักเราก็เอามา ที่ชังเราก็ผลักออกไป จึงทำให้แต่ละคนไม่สามัคคีกัน วิบากกรรมนี้จึงดึงดูดให้มาเกิดร่วมกันในครอบครัวเดียวกันพี่ชายกับน้องชายไม่ถูกกันก็เพราะอัธยาศัยดังกล่าว แต่ไม่ได้จองเวรกันมาจะแก้ไขก็ต้องให้ตัวลูกเองนั่นแหละเป็นกาวใจ ให้ลูกศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรม แล้วก็ค่อยๆ แนะนำกันไป ให้หมั่นฝึกยิ้มและพูดปิยวาจาแก่กัน และให้อภัยในข้อผิดพลาดซึ่งกันและกัน เพราะทุกคนต่างก็มีกิเลส และต่างก็ไม่ได้ศึกษาความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต แต่เราสามารถแก้ได้เมื่อยังมีกายมนุษย์อยู่
 


 จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๒

๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘