บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๖๘

วันที่ 27 กพ. พ.ศ.2561

ชีวิตหลังจากตายเเล้วมีอยู่

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนอยู่ตลอดเวลา

เรื่องภพ เรื่องชาติ

เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด

 


 

๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗