บุญ...มาจากในกลาง

วันที่ 13 กค. พ.ศ.2561

บุญ...มาจากในกลาง
 

dhammakaya , Dhammakaya Temple , Meditation , ธรรมกาย , วัดพระธรรมกาย , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) , พระผู้ปราบมาร , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , วัดปากน้ำภาษีเจริญ , หลวงปู่สด , หลวงพ่อสด , ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกาย , ตามรอยพระมงคลเทพมุนี , วิสุทธิวาจา , ประวัติหลวงพ่อสด , ประวัติพระมงคลเทพมุนี , รวมพระธรรมเทศนา หลวงพ่อวัดปากน้ำ , สมาธิ , วิปัสสนา , สัมมาอะระหัง , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , วิสุทธิวาจา , ภัตตานุโมนากถา , บุญ...มาจากในกลาง


        บุญที่มนุษย์ทำมาจากไหน ?

        ก็มาจากในกลางกายนี้ ตรงกลางของใจนั้น กลางของกลาง กลางของกลาง กลางของกลาง หนักเข้าก็พบดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

        กลางของกลางหนักเข้าไปก็พบดวงศีล

        กลางของกลางเข้าไปก็พบดวงสมาธิ

        กลางของกลางเข้าไปอีกก็พบดวงปัญญา

        กลางของกลางเข้าไปอีกพบดวงวิมุตติ

        กลางของกลางเข้าไปอีกก็พบดวงวิมุตติญาณทัสสนะ

        กลางของกลางเข้าไปอีกพบกายมนุษย์ละเอียด

        กายมนุษย์ละเอียดก็มีธาตุดิน น้ำ ไฟ ลม เหมือนกัน เป็นชั้นๆ เข้าไปอย่างนี้

        นี่หัดเข้าไปหากายเป็นชั้นๆ เข้าไปเข้าไปหากายมนุษย์ละเอียด กายทิพย์-กายทิพย์ละเอียด กายพรหม-กายพรหมละเอียด กายอรูปพรหม-กายอรูปพรหมละเอียด กายธรรม-กายธรรมละเอียด กายโสดา-กายโสดาละเอียด  กายสกาคา-กายสกาคาละเอียด กายอนาคา-กายอนาคาละเอียด กายอรหัต-กายอรหัตละเอียด หนักขึ้นไปเป็นชั้นๆ

 

จากพระธรรมเทศนาเรื่อง "ภัตตานุโมนากถา"
๙ พฤษภาคม ๒๔๙๗

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011446475982666 Mins