อนุชาตบุตร

วันที่ 01 กพ. พ.ศ.2550

 

.....อนุชาตบุตร หมายถึง บุตรธิดาที่มีคุณสมบัติเสมอด้วยบิดามารดา คือ มีคุณธรรมความดี มีความประพฤติตามอย่างบิดามารดา

 

.....อนุชาตบุตร โดยตรงได้แก่บุตรธิดาของบิดามารดาซึ่งเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม งดเว้นจากบาปทุจริต นับถือพระรัตนตรัย และหมั่นบำเพ็ญทาน รักษาศีล ฟังธรรม เสียสละ มีปัญญาเป็นสัมมาทิฐิ ตัวเองก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับบิดามารดา โดยอ้อมได้แก่บุตรธิดาที่มีความรู้ฐานะ อาชีพ และกิริยามารยาทต่างๆ ตลอดถึงจิตใจเหมือนบิดามารดา

 

.....อนุชาตบุตร ตรงกับภาษิตไทยที่ว่า “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น”

 Total Execution Time: 0.0014676332473755 Mins