สร้างความมั่นคง

วันที่ 02 กพ. พ.ศ.2550

 

 

 

 

    การสร้างความสามัคคีในหมู่ชาวพุทธ ชาวพุทธทั้งประเทศควรจะสามัคคีกันเป็นปึกแผ่น ควรช่วยกันเผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตามความถนัดความสามารถของตนอย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลเป็นความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาโดยรวม การสร้างความสามัคคีในหมู่ชาวพุทธนี้ พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ที่มีความสำคัญมาก หากคณะสงฆ์ไทยมีความสมัครสมานสามัคคีกัน และทุ่มเทศึกษาค้นคว้าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งปริยัติและปฏิบัติแล้วนำมาเผยแผ่อบรมสั่งสอนแก่ประชาชนอย่างจริงจัง ปลุกประชาชนให้ตื่นตัวขึ้นมาศึกษาปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันทั่วประเทศ ก็จะเป็นการสร้างความมั่นคงแก่พระพุทธศาสนาที่ได้ผลดีที่สุด กล่าวได้ว่าถ้าสงฆ์สามัคคีกันชาวพุทธโดยรวมก็จะสามัคคีกันตามมาด้วย

 

     นอกจากนี้ผู้ที่มีบทบาทอย่างมาก ต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาก็คือสื่อมวลชน เพราะสื่อมวลชนคือผู้ที่สามารถช่วยกระตุ้นให้ประชาชน เห็นถึงความจำเป็นที่ชาวพุทธจะต้องสามัคคีกัน หากสื่อมวลชนตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ ช่วยกันเสนอข่าวที่เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ และพระพุทธศาสนา เช่น ข่าวกิจกรรมการทำความดีของชาวพุทธ การนำเสนอเรื่องราวชีวิตและผลงานของพระภิกษุหรือบุคคลผู้ตั้งใจประพฤติธรรม หรืออุทิศตนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งเรื่องราวดีๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นสิ่งที่ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ร่วมอนุโมทนา การที่สื่อมวลชนสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่า นำมาซึ่งขวัญกำลังใจและความสุข ความปลื้มปีติใจให้กับประชาชนเช่นนี้ ย่อมถือว่าได้ใช้ศักยภาพของตน มาสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับพระพุทธศาสนาได้อย่างน่าชื่นชม

 

     ความเป็นจริงอีกข้อหนึ่งที่ทุกคนควรคำนึงถึงก็คือ แม้จะใช้พระไตรปิฎกฉบับเดียวกัน แต่การจะให้ชาวพุทธทุกคนทุกกลุ่มมีความเห็นตรงกันหมด เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก การโจมตีบุคคลอื่นที่มีความเห็นไม่เหมือนตน รังแต่จะนำไปสู่ความแตกแยก ชาวพุทธควรจะแสวงจุดร่วม สมานจุดต่าง โดยขอให้ชาวพุทธทุกคน ทุกหมู่เหล่าเลิกตั้งแง่รังเกียจกัน แต่ให้ช่วยกันเผยแผ่ธรรมะอบรมประชาชนให้เป็นคนดี เลิกอบายมุข มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร เคารพผู้ใหญ่ กตัญญูต่อพ่อแม่ จงรักภักดีต่อชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งใจให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอ ก็ใช้ได้

 

     ทุกคนล้วนมีบทบาทในการสร้างความมั่นคงแก่พระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือประชาชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา หากทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของความสามัคคีในหมู่ชาวพุทธ ไม่นิยม ไม่ยกย่อง ไม่ให้ความสำคัญผู้ที่ชอบกล่าววิพากษ์วิจารณ์ โจมตีชาวพุทธด้วยกันเอง ไม่ว่าจะโดยอ้างเหตุใดๆ ก็ตาม แต่สรรเสริญชื่นชมชาวพุทธที่ตั้งใจให้ทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา หากได้รู้จักพระภิกษุสงฆ์รูปใดที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม และทำงานอุทิศตนเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ไม่ว่าท่านจะพำนัก อยู่ในตัวเมืองหรือในชนบท แม้อยู่ในป่าเขาถิ่นทุรกันดารก็ตาม ก็ให้การสรรเสริญยกย่อง นำเรื่องราวมาบอกกล่าวให้ผู้อื่นได้ทราบได้อนุโมทนา

 

    ชาวพุทธที่แท้ต้องมีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ไม่เป็นคนถือมงคลตื่นข่าว ไม่เชื่อตามข่าวในทันที แต่มีใจมั่นคงหนักแน่นในพระรัตนตรัย มุ่งมั่นทำความดีต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ เมื่อคนจำนวนมากทำอย่างนี้ ก็จะก่อเกิดเป็นกระแสสังคม ทำให้เกิดเป็นวงจรบวก คนทำดีก็จะมีกำลังใจ ผู้ที่ชอบโจมตีให้ร้ายคนอื่น เมื่อไม่มีใครนิยมยกย่อง ก็จะลดบทบาทและเปลี่ยนท่าทีของตนมาเป็นทางช่วยกันสร้างสรรค์พระพุทธศาสนาแทน ทำให้เกิดความสามัคคีเป็นปึกแผ่น นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา และความสงบร่มเย็นของสังคมโดยรวม..(ติดตามต่อฉบับหน้า)

 Total Execution Time: 0.0016266663869222 Mins