๘ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 03 ตค. พ.ศ.2561

บารมีของเรายังอ่อนอยู่
พญามารเขาถึงบังคับบัญชาได้
ถ้าหากบารมีเราแก่
เขาก็บังคับไม่ได้

ดังนั้นการสั่งสมบารมีทุกวัน
จะทำให้บารมีแก่รอบขึ้น
จนกระทั่งสามารถไปรู้ไปเห็น
และเอาชนะเขาได้
๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖