ภาพแห่งบุญบารมีที่เราสร้าง

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2562

ภาพแห่งบุญบารมีที่เราสร้าง
ทุกสิ่งอย่างทั้งหลายฉายรัศมี
เป็นตำนานจารึกบุญคุณความดี
สมศักดิ้ศรึนักรบกล้าพันธุ์ตะวัน
มีแรงรักศรัทธาความกล้าหาญ
มีปณิธานยิ่งใหญ่ไม่หวาดหวั่น
มีชีวิตเพี่อฟื้นฟูชูศาสน์นิรันดร์
มีทรัพย์น้อยช่างมันนั่นเรื่องรอง
เรื่องส์าคัญ "คีอหัวใจใฝ่เสียสละ"
มุ่งเอาชนะความตระหนี่ที่เศร้าหมอง
เป็ยมนํ้าใจไมตรีมิตรคิดช่วยปอง
คือครรลองวีรชนกล้ากัลยาณมิตรฯ
๐๘/๐๔/๕๖

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี

Total Execution Time: 0.020253586769104 Mins