คนจับถูก เพราะใจ..ใฝ่ดีถูก

วันที่ 02 พค. พ.ศ.2562

คนจับถูก เพราะใจ..ใฝ่ดีถูก
มุ่งมั่นปลูก ความงาม ความดีใส
เห็นดอกบัว เป็นดอกบัว ชัวร์ชัดใจ
มั่นคงนัย หลักเหตุผล ยอดคนจริง
คุ้นความถูก คิดพูดทำแต่กรรมถูก
จิตพันผูก ดวงปัญญา กล้าหาญยิ่ง
ยึดศีลธรรม ความดีใฝ่ ไม่ประวิง
มองทำสิ่ง ถูกงามดี ศรีชนเจริญฯ
๒๗ มกรา ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี 3

 Total Execution Time: 0.021667484442393 Mins