โอวาทพร พุทธองค์ ทรงสอนสั่ง

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2562

โอวาทพร พุทธองค์ ทรงสอนสั่ง
ต้องหยุดยั้ง บาปชั่ว กรรมมัวหมอง
ต้องทำดี มีศีลธรรม สำนึกตรอง
ต้องยึดครอง สติมั่น หมั่นภาวนา
ไม่ว่าร้าย ไม่ทำร้าย หมายชีวิต
สำรวมจิต สะอาดสว่าง ศีลสิกขา
มุ่งสันติสุข เปี่ยมล้ำธรรมเมตตา
น้อมถวาย พุทธบูชา วันพระเทอญฯ
๒๙ พฤษจิกาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0088349342346191 Mins