กามฉันทะ

วันที่ 13 มีค. พ.ศ.2547

 

.....กามฉันทะ แปลว่า ความยินดีในกาม ความพอใจในกาม ใช้ว่า กามฉันท์ ก็ได้

.....กามฉันทะ หมายถึงความพอใจรักใคร่ในอารมณ์ที่ชอบใจคือกามคุณ ๕ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ เป็นเหตุให้จิตฝักใฝ่ใหลหลงอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นจนทอดทิ้งการงานหน้าที่และความดีงามต่างๆ จัดเป็น นิวรณ์ คือเครื่องปิดกั้นขัดขวางมิให้บรรลุถึงความดีและปิดกั้นความดีมิให้เข้าถึงจิต

.....กามฉันทะ เกิดจากศุภนิมิต คือ การกำหนด หมายว่าสวยว่างาม จะสงบได้ก็ด้วยการเจริญอสุภกรรมฐาน

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร