บิณฑบาต

วันที่ 04 พค. พ.ศ.2547 

            .....บิณฑบาต แปลว่า การตกลงแห่งก้อนข้าว เป็นคำเรียกก้อนข้าวที่เขาใส่ลงในภาชนะที่รองรับเช่นบาตร เป็นต้น

 

             .....บิณฑบาต ในคำวัดหมายถึงอาหารสำหรับถวายพระซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งใน ๔ สำหรับพระสงฆ์ จะถวายโดยใส่บาตรหรือใส่ภาชนะอื่นใดก็เรียกเหมือนกัน

 

         .....บิณฑบาต หมายถึง การที่พระภิกษุสามเณรไปรับอาหารที่เขาถวายด้วยบาตรก็ได้ เช่นใช้ว่า “พระออกไปบิณฑบาตกันแต่เช้า ยังไม่กลับจากบิณฑบาตเลย”

 

          .....บิณฑบาต หมายถึง การที่พระสงฆ์ขอร้องมิให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เช่นใช้ว่า “อาตมาขอบิณฑบาตเถอะ อย่าได้ถึงกับฆ่าแกงกันเลย”


 

 Total Execution Time: 0.0010226011276245 Mins