มองตัวเรา เข้าใจคนอื่น

วันที่ 13 มค. พ.ศ.2565

มองตัวเรา เข้าใจคนอื่น

             ก่อนที่จะเข้าใจ “การมองตนเอง” เราลองมาดูคุณสมบัติ ของความเชื่อมั่นในตนเองที่แท้จริงก่อนว่า คุณสมบัติของผู้ที่เชื่อมั่นในตนเองที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร ซึ่งในแง่ของ Self - Esteem มี  3 องค์ประกอบด้วยกันคือ

13-1-65-2-b0r.jpg

(1) ความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เรียกว่า Self - Respect

(2) ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง เรียกว่า Self - Efficacy

(3) ภาพแห่งตน เรียกว่า Self - Image


ความตระหนักในคุณค่าของตนเอง (Self - Respect)

                  คือ ความตระหนักในศักดิ์ศรีของตนเองว่า ตนมีคุณค่าเท่าเทียมกับผู้อื่น มีสิทธิ์ มีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จและได้รับความสุข ได้รับความสมหวังเหมือนกับคนอื่นๆ  ในสังคม และรู้สึกว่าชีวิตของตนเองมีคุณค่า ควรจะปกป้องรักษาชีวิตของเรา ดูแลชีวิตของเราให้ดี และชีวิตของเราสมควรที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

13-1-65-2-b1.jpg

ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง (Self - Efficacy)

                คือ ความสามารถในการคิด การเข้าใจ และตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ  มีความสามารถในการที่จะเผชิญอุปสรรคต่างๆ  นานา ที่ถาโถมเข้ามาในชีวิต และเชื่อมั่นว่าตนเองมีความรู้ความสามารถ เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้


ภาพแห่งตน (Self - Image)

              คือ มุมมองที่เรามองว่า ตนเองเป็นใคร มีทัศนคติอย่างไร มีสถานภาพใดในสังคม ซึ่งภาพแห่งตนจะถูกสร้างจากกิจวัตรประจำวัน หรือหน้าที่การงานของเราว่า เรามีบทบาทอย่างไรในสังคม เรามองตนเองว่าเป็นบุคคลอย่างไร ยืนอยู่ที่ใดในสังคมนั้นๆ

สรุป

                 คนที่จะประสบความสำเร็จและมองตนเองได้อย่างถูกต้อง จะต้องตระหนักในคุณค่าของตนเอง เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง และมีภาพแห่งตนที่ถูกต้อง ซึ่งเรามีวิธีสังเกตว่าคนที่มีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ข้อ ที่กล่าวมาแล้วนี้ หรือที่เรียกว่ามี Self - Esteem สูงนั้นเขาเป็นอย่างไรกัน เนื่องจากคนที่มี Self - Esteem สูง หรือมีความตระหนักในคุณค่าของตนเอง และมั่นใจในความสามารถของตนเอง

                คุณสมบัติเหล่านี้จะทำให้เขามีความรับผิดชอบค่อนข้างสูง มีความซื่อสัตย์ มีความเคารพตนเอง และเคารพในสิ่งที่ตนเองทำ เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ตนเองทำนั้นเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และมักจะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ด้วยอุปนิสัยเหล่านี้จะทำให้เขาเป็นคนรักตนเอง และคนรอบข้างก็รักเขาด้วยเช่นเดียวกัน ในขณะเดียวกันก็มีคนบางพวกที่คิดว่า ตนเองไม่มีความสามารถ และดูถูกตนเอง เราแน่ใจได้ว่าคนเหล่านี้นั้นมี Self - Esteem ต่ำ แต่ยังมีบางคนที่หลงตนเอง ซึ่งจริงๆ เขาอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถดี แต่เขามักกดคนอื่นและดูถูกคนอื่น ซึ่งบางครั้งอาจจะเกิดจากภาวะ Self - Esteem ต่ำ

13-1-65-2-b3.jpg

                หรือเขาแสดงออกเพื่อเป็นการปกป้องปมด้อยของตนเอง จึงพยายาม จะกดคนอื่นเพื่อให้รู้สึกว่าคนอื่นนั้นต่ำกว่าตน คนพวกนี้เรียกว่า “Defensive” คือ พยายามที่จะทำอากัปกิริยาต่างๆ

               แสดงเหมือนกับว่าตนเองนั้นมีความรู้ความสามารถสูง ด้วยการกดคนอื่น ดูถูกคนอื่น และมักจะชอบติ ชอบวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคนอื่น ใครทำอะไรก็ไม่ถูกต้องไปหมด ไม่ดีเท่ากับตนเองทำ

เจริญพร

พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014852484067281 Mins