ถูปารหบุคคล

วันที่ 09 กค. พ.ศ.2547

 

 

 

     ถูปะ แปลว่า กระหม่อม ยอด จอม หน้าจั่ว

 

         ถูปะ ใช้หมายถึง เนิน โดม สถูป หรือเจดีย์ที่มียอดสูงซึ่งสร้างครอบหรือบรรจุของควรบูชา เช่นอัฐิของบุคคลที่ควรบูชากราบไหว้

ถูปารหบุคคล คือ บุคคลผู้ควรแก่สถูปหรือเจดีย์ ได้แก่บุคคลผู้สมควรที่จะสร้างสถูปหรือเจดีย์บรรจุอัฐิไว้เพื่อเป็นที่ระลึกและกราบไหว้บูชา

 

ถูปารหบุคคล ที่สำคัญที่ท่านกำหนดไว้มี 4 คือ

๑. พระพุทธเจ้า

๒. พระปัจเจกพุทธเจ้า

๓. พระอรหันต์

๔. พระเจ้าจักรพรรดิ

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0024209181467692 Mins