วุฑฒิธรรม

วันที่ 12 มีค. พ.ศ.2549

 

 

         วุฑฒิธรรม แปลว่า ธรรมเป็นเครื่องเจริญ หมายถึง ข้อปฏิบัติที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเจริญ ความงอกงาม

 

วุฑฒิธรรม มี ๔ ประการ คือ

๑. สัปปุริสสังเสวะ คบหาสัตบุรุษ คือ คบหา เข้าหา ไต่ถาม สนทนากับคนดี คนที่มีคุณธรรม หรือผู้รู้ ด้วยความใฝ่ใจใคร่รู้

๒. สัทธัมมัสสวนะ ฟังคำสอนคำแนะนำของสัตบุรุษที่คบหา ด้วยความเคารพตั้งใจ

๓. โยนิโสมนสิการ ทำไว้ในใจโดยแยบคาย คือไตร่ตรองพิจารณาคำสอนนั้นให้ดี

๔. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมที่ได้ไตร่ตรองแล้ว คือประพฤติปฏิบัติตามคำสอนคำแนะนำของสัตบุรุษนั้น

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร