วุฑฒิธรรม

วันที่ 12 มีค. พ.ศ.2549

 

 

         วุฑฒิธรรม แปลว่า ธรรมเป็นเครื่องเจริญ หมายถึง ข้อปฏิบัติที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเจริญ ความงอกงาม

 

วุฑฒิธรรม มี ๔ ประการ คือ

๑. สัปปุริสสังเสวะ คบหาสัตบุรุษ คือ คบหา เข้าหา ไต่ถาม สนทนากับคนดี คนที่มีคุณธรรม หรือผู้รู้ ด้วยความใฝ่ใจใคร่รู้

๒. สัทธัมมัสสวนะ ฟังคำสอนคำแนะนำของสัตบุรุษที่คบหา ด้วยความเคารพตั้งใจ

๓. โยนิโสมนสิการ ทำไว้ในใจโดยแยบคาย คือไตร่ตรองพิจารณาคำสอนนั้นให้ดี

๔. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมที่ได้ไตร่ตรองแล้ว คือประพฤติปฏิบัติตามคำสอนคำแนะนำของสัตบุรุษนั้น

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร