โครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย มอบพระของขวัญรุ่นพิเศษ ฉลอง 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย

วันที่ 08 เมย. พ.ศ.2567

67_22April_01.png
พระของขวัญรุ่นพิเศษ ฉลอง 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย
มอบแด่ผู้เข้าอบรมโครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทยทุกรูป...

 

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2567

เปิดรับสมัครเยาวชนชาย อายุ 10-18 ปี บวชสามเณรภาคฤดูร้อน
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567
ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2566, บวชเณร, บวชเณรฟรี, บวชพระ, บวช, บวชเณรธรรมกาย, บวชวัดธรรมกาย, บวชเรียน, บวชเรียนบาลี, บวชปิดเทอม, บวชเณรปิดเทอม, ปิดเทอมเติมธรรม, บวชฟรีทั่วไทย, บรรพชาสามเณร, พระพุทธศาสนา, บวชเรียนธรรมะ, บวชเรียนพระไตรปิฎก

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2567


    จากสถานการณ์ปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อทุกชีวิตของครอบครัว การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารโดยขาดการใช้วิจารณญาณส่งผลให้แต่ละคนแยกตัวเองออกมาจากสังคมปกติ และยังส่งผลกระทบต่อคุรภาพการศึกษา อันเนื่องมาจากขาดวินัยในตนเอง ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว เกิดความคิดเห็นแตกแยก โดยได้รับข้อมูลไม่ครบรอบด้าน ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์กลายเป็นปัญหาสังคม แบบไม่รู้จบ

      ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงได้จัดโครงการ "บรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย" ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะอยู่อย่างพอเพียง มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม พหุวัฒนธรรม ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นนิสัย

   การบรรพชาสามเณรทั่วไทย เป็นการสร้างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้กับเยาวชน หลังลาสิกขาจึงเป็นการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองดีของชาติและเกิดพลังสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป

ระยะเวลาการอบรม

       วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2567 (ระยะเวลา 31 วัน) 
       ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ 

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2566, บวชเณร, บวชเณรฟรี, บวชพระ, บวช, บวชเณรธรรมกาย, บวชวัดธรรมกาย, บวชเรียน, บวชเรียนบาลี, บวชปิดเทอม, บวชเณรปิดเทอม, ปิดเทอมเติมธรรม, บวชฟรีทั่วไทย, บรรพชาสามเณร, พระพุทธศาสนา, บวชเรียนธรรมะ, บวชเรียนพระไตรปิฎก

 

กำหนดการ

      - เข้าอบรม : วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2567
      - วันบรรพชา : วันจันทร์ที่ 1 ถึง วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2567
      - สิ้นสุดการอบรม : วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2567

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2566, บวชเณร, บวชเณรฟรี, บวชพระ, บวช, บวชเณรธรรมกาย, บวชวัดธรรมกาย, บวชเรียน, บวชเรียนบาลี, บวชปิดเทอม, บวชเณรปิดเทอม, ปิดเทอมเติมธรรม, บวชฟรีทั่วไทย, บรรพชาสามเณร, พระพุทธศาสนา, บวชเรียนธรรมะ, บวชเรียนพระไตรปิฎก

 

คุณสมบัติ 

      - เยาวชนชาย อายุ 10 –  18 ปี และได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง 
      - มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ติดยาเสพติดสุรา และบุหรี่
      - ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
      - สามารถท่องคำขานนาคได้

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2566, บวชเณร, บวชเณรฟรี, บวชพระ, บวช, บวชเณรธรรมกาย, บวชวัดธรรมกาย, บวชเรียน, บวชเรียนบาลี, บวชปิดเทอม, บวชเณรปิดเทอม, ปิดเทอมเติมธรรม, บวชฟรีทั่วไทย, บรรพชาสามเณร, พระพุทธศาสนา, บวชเรียนธรรมะ, บวชเรียนพระไตรปิฎก

 

สามารถสมัครได้ที่

      ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ
      สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-831-1234
      www.บวช.com,    www.dmycenter.com

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011581500371297 Mins