ลักษณะของสังคมที่มีศีล

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2567

2567%2007%2010.b.jpg

 

ลักษณะของสังคมที่มีศีล

 

       เพราะศีลมีคุณสมบัติและหน้าตาดังกล่าวมาข้างต้น จึงสามารถสร้างสังคมที่มีศีลรักษาศีลให้มีหน้าตาที่ถือว่าเป็นคุณลักษณะได้ชัดเจน กล่าวคือศีลนั้นทำให้สังคมมีหลักประกันมีความน่าอยู่ เมื่ออยู่ในสังคมเช่นนี้แล้วจะอบอุ่น ปลอดภัย อยู่เย็นเป็นสุขเพราะว่า

 

           -   เป็นสังคมที่มีรากฐานแข็งแกร่ง ไม่ง่อนแง่น  เพราะคนในสังคมมีศีลปฏิบัติตามหลักของศีล

         -  เป็นสังคมที่ตื่นตัว  ระวังภัย ไม่ประมาท  คอยป้องกันสิ่งเลวร้ายและความไม่ดีในสังคมมิให้เกิดขึ้น  เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็กำจัดออกไป อันนี้เป็นปกติของผู้มีศีลรักษาศีล

          -  เป็นสังคมที่สะอาด   สงบ  ปลอดภัย  เพราะไม่มีผู้ใดคิดเบียดเบียนผู้อื่น มีแต่จะเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยจิตใจที่สงบเย็น รักความสะอาดเรียบร้อย

          - เป็นสังคมที่มีหิริโอตตัปปะ   อายชั่วกลัวบาป  ไม่ก่อกรรมทำสิ่งชั่วร้ายให้เกิดขึ้นในสังคมนั้นหรือในที่อื่น มุ่งบำเพ็ญแต่สิ่งที่งดงามเป็นหลัก


      สังคมใดมีศีลรักษาศีล สังคมนั้นจะมีคุณลักษณะเช่นนี้ แม้ว่าจะไม่อาจรักษาศีลได้ทุกคนหรือได้ทุกข้อ หากส่วนใหญ่รักษาศีลกัน คุณลักษณะเช่นนี้ก็สามารถเกิดขึ้นในสังคมนั้นได้ แม้จะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เต็มที่ ก็ทำให้อยู่เย็นเป็นสุขได้แน่นอน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0048234303792318 Mins