สิบสองตำนาน

วันที่ 28 สค. พ.ศ.2547

 

             สิบสองตำนาน เป็นชื่อหนังสือที่รวบรวมบทสวดมนต์ บทสวดพิเศษ และข้อปฏิบัติต่างๆ เช่นวิธีขอบรรพชาอุปสมบท บทมาติกา บททำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น เป็นต้น มีลักษณะเช่น เดียวกับหนังสือ เจ็ดตำนาน

 

           สิบสองตำนาน ที่ได้ชื่อดังนี้เพราะเป็นที่รวมพระสูตรและพระปริตรที่เป็นตำนานจำนวน 12 ตำนานด้วยกัน คือ มงคลสูตร รตนสูตร เมตตสูตร ขันธปริตร โมรปริตร ธชัคคสูตร อาฏานาฏิยปริตร วัฏฏกปริตร อังคุลิมาลปริตร โพชฌังคปริตร อภยปริตร ชยปริตร

 

         สิบสองตำนาน เป็นหนังสือคู่มือสวดมนต์ สำหรับภิกษุสามเณรที่บวชเก่า เพราะมีบทสวดมากกว่าเจ็ดตำนานซึ่งเหมาะสำหรับพระบวชใหม่

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร