ศาสนูปถัมภ์ ศาสนูปถัมภก

วันที่ 16 พย. พ.ศ.2547

 

 

             ศาสนูปถัมภ์ คือการอุปถัมภ์บำรุงศาสนาการอุดหนุนช่วยเหลือ การเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกิจการในด้านต่างๆ ของศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนา

 

            ศาสนูปถัมภก คือผู้อุปถัมภ์บำรุงศาสนา ผู้ทำหน้าที่ศาสนูปถัมภ์ หมายถึงประชาชนทั่วไปที่นับถือศาสนา

 

           มีที่ใช้พิเศษคือ เอกอัครศาสนูปถัมภก หมายถึงพระเจ้าอยู่หัว เพราะทรงเป็นพุทธมามกะทรงอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นที่ทางราชการรับรอง

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร