วัตร

วันที่ 07 ธค. พ.ศ.2547

 

วัตร หมายถึงกิจพึงกระทำ หน้าที่ขนบธรรมเนียม ประเพณี แบบอย่าง การประพฤติ การปฏิบัติ

 

วัตร แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ ๓ อย่างคือ

๑. กิจวัตร คือหน้าที่ที่ควรทำ เช่น หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อพระอุปัชฌาย์ ต่ออาจารย์

๒. จริยาวัตร คือมารยาทที่พึงประพฤติ เช่นมารยาทในการขบฉัน มารยาทในการจำวัดเป็นต้น

๓. วิธีวัตร คือแบบแผนที่พึงปฏิบัติให้ถูกต้อง เช่นวิธีครองผ้า วิธีใช้และเก็บบาตร วิธีพับเก็บจีวร เป็นต้น

 

           วัตร เป็นธรรมเนียมที่พระสงฆ์ปฏิบัติให้เป็นแบบเดียวกันและสม่ำเสมอกัน แสดงถึงฐานะและความเป็นเอกภาพ อันนำมาซึ่งความเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร