เสขะ

วันที่ 16 ธค. พ.ศ.2547

 

                เสขะ แปลว่า ผู้ยังต้องศึกษาอยู่ คือ ยังต้องศึกษาไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อบรรลุมรรคผลที่สูงขึ้นไปอีก เรียกเต็มว่า พระเสขะ หรือ เสขบุคคล

 

              เสขะ คือ พระอริยบุคคลที่ยังไม่ได้บรรลุอรหัตผลหรือยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ ได้แก่พระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี

 

  เสขะ หากได้บรรลุอรหัตผลแล้วก็เป็นอันพ้นจากความเป็นเสขะ และได้ชื่อใหม่ว่า อเสขะ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร