ผู้ไม่มีเวรภัย

วันที่ 26 มค. พ.ศ.2546

 

 

ผู้ใดไม่ฆ่าเอง ไม่ใช้ให้คนอื่นฆ่า
ไม่เอาชนะเอง ไม่ใช้ให้คนอื่นเอาชนะ
มีจิตเมตตาในสัตว์ทั่วไป
ผู้นั้น ย่อมไมีมีเวรภัยกับใคร

 

จักกวากชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๔๙๒