ความสงบ เป็นพื้นฐานแห่งความสุข

วันที่ 26 มค. พ.ศ.2546

....ทะเล ที่ปราศจากคลื่นลม สงบเงียบ ย่อมสร้างความมั่นใจ ในการออกทะเลของชาวเรือท้องฟ้า ที่โปร่งใส ปราศจากพายุเมฆหมอกบดบัง ย่อมก่อให้เกิดทัศนวิสัยที่ดีต่อนักบิน "จิตใจของเราก็เช่นกัน ถ้าปราศจากความขุ่นมัว ผ่องใสเป็นนิจ สงบนิ่งเป็นอารมณ์เดียว ย่อมเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขที่แท้จริงของชีวิต"

....."ความสงบ" ของใจ เป็นพื้นฐานความสุขของชีวิต กัลยาณมิตรที่รัก มาเถิด "สร้างใจเราให้สงบพบความสุขที่แท้จริง"

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร