โลภะ

วันที่ 10 กพ. พ.ศ.2549

 

.....โลภะ แปลว่า ความโลภ ความอยากได้เป็นกิเลสอย่างหนึ่งในบรรดากิเลสใหญ่ 3 กอง คือ โลภะ โทสะ โมหะ

 

.....โลภะ เป็น อกุศลมูล คือเป็นต้นเหตุของความชั่วความไม่ดีต่างๆ เช่น ลัก ขโมย ทุจริต คอรัปชั่น โกง ปล้น จนถึงฆ่าคนตาย

 

.....โลภะ เป็นอันตรายต่อธรรมทั้งปวง คือเป็นตัวทำลายศีลธรรม มโนธรรม สันติธรรม วัฒนธรรม สามัคคีธรรม ยุติธรรม และธรรมชาติ

 

.....โลภะ เกิดจาก ตัณหา คือ ความทะยานอยาก

 

.....โลภะ กำจัดได้ด้วย ทาน คือการบริจาค การเสียสละ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

 

 Total Execution Time: 0.007702382405599 Mins