คนเก่งและดี

วันที่ 22 กย. พ.ศ.2550

      มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้คัดเลือกผู้ได้รับรางวัลบัณฑิตแพทย์ดีเด่นและบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น โดยผ่านคณะกรรมการคัดเลือกกลั่นกรอง โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธาน โดยคัดเลือกจากผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งการคัดเลือกบัณฑิตแพทย์ดีเด่นปีนี้เป็นปีที่ 5 ส่วนการคัดเลือกบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่นได้ดำเนินการปีนี้เป็นปีแรก โดยคัดเลือกจากบัณฑิตแพทย์ที่มีผลการเรียนในระดับดีมาก และมีคุณธรรมจริยธรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน พุทธศักราช 2550 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เรื่องสมเด็จฯพระบรมราชชนกกับการแพทย์และการศึกษาวิชาแพทย์ เนื่องในวันมหิดล พร้อมมอบรางวัลแก่บัณฑิตแพทย์ บัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น และมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ ณ ลิฟวิ่งฮอล์ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

ซึ่งในปีนี้ ผู้ได้รับรางวัลบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2550 โดยมีผลการเรียนดีเด่น คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.97 ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง คือทันตแพทย์หญิงกุลธิดา รักษ์ศีลขันธ์ หรือน้องชมพู่ อายุ 24 ปี ชื่อนี้คงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและครอบครัวรักษ์ศีลขันธ์ ที่มีบุตรเป็นทั้งคนเก่งและดี และที่สำคัญ คุณพ่อคุณแม่ได้พาลูกเข้าวัดตั้งแต่ยังเล็ก พร้อมทั้งให้นั่งสมาธิทุกวันสม่ำเสมอ และที่ผ่านมาทันตแพทย์หญิงกุลธิดา มีผลการเรียนดีเด่นตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังทำกิจกรรมนอกหลักสูตร เกี่ยวกับงานวิจัยด้านทันตสาธารณสุขจนได้รับรางวัลจากการประกวดมากมาย ปัจจุบันปฏิบัติราชการตำแหน่งทันตแพทย์ 4 หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลพรเจริญ จังหวัดหนองคาย ซึ่งทันตแพทย์หญิงกุลธิดา กล่าวว่า การเป็นแพทย์ที่ดี นอกเหนือจากทุกคนจะต้องมีพื้นฐานความรู้แล้วจะต้องมีศีลธรรม คุณธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์ทุกคนอบรมสั่งสอน แต่เมื่อออกไปเจอกับสิ่งยั่วยุ ในเรื่องของเงิน ก็จะต้องควบคุมตนเองโดยใช้ศีลธรรมกำกับ

เรื่องราวของทันตแพทย์หญิงกุลธิดา รักษ์ศีลขันธ์ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ในการนำหลักธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง เราสามารถสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นเด็กเก่งและดีได้ ด้วยการช่วยกันสร้างสรรค์สื่อสีขาวให้กับพวกเขาเป็นพื้นฐานช่วยในการดูแล นำเสนอสิ่งที่ดี ๆ กันตั้งแต่ในวัยเยาว์ อันมาจากการปลูกฝังในครอบครัว สังคม สถาบันการศึกษาที่ช่วยกันหล่อหลอมด้วยความเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง