ลงนามความร่วมมือทางวิชาการพระพุทธศาสนา

วันที่ 04 กย. พ.ศ.2551

 

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการพระพุทธศาสนา 
ระหว่างสถาบันธรรมชัย ประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเฉวียนจั้ง ประเทศไต้หวัน

 

                 นับเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการทางพระพุทธศาสนา เมื่อคณะพุทธศาสตร์ สถาบันธรรมชัย ประเทศไทย และคณะศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉวียนจั้ง ประเทศไต้หวัน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการพระพุทธศาสนาโดยพระมหาสมชาย  ฐานะวุฑโฒ  ผู้อำนวยการสถาบันธรรมชัย ลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกับศาสตราจารย์หวง  หวิ้นสี่ คณบดีคณะศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉวียนจั้ง ประเทศไต้หวัน   เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาทางวิชาการ  ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน  และแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ  โดยบันทึกความร่วมมือดังกล่าวมีสาระสำคัญด้านการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการและการร่วมมือด้านอื่น ๆ ดังนี้
1.แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  รวมถึงเอกสารในห้องสมุด ผลงานการวิจัย  และสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
2. การเยี่ยมชมดูงานซึ่งกันและกันของอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
3.การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา
4.การวางแผนและร่วมมือกันพัฒนาคณาจารย์
5.การจัดบรรยายและประชุมสัมมนาเชิงวิชาการร่วมกัน
6.การวางแผนและร่วมมือกันทำงานในโครงงานวิจัย 

            ในการนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนของที่ระลึก และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน  โดยมีพระภิกษุ สามเณรวัดพระธรรมกายร่วมเป็นสักขีพยาน กว่า 60 รูป     และนับได้ว่าการเดินทางมาของ         ศาสตราจารย์หวง  หวิ้นสี่ ในครั้งนี้จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างการศึกษาพระพุทธศาสนาของนิกายเถรวาท และนิกายมหายาน สร้างความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแห่งพุทธบริษัทสี่ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ดังคำขวัญที่ว่า “พุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน  เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว”  ทั้งนี้จะได้ร่วมทำหน้าที่ช่วยกันแผ่ขยายพุทธธรรม เพื่อเป็นแสงสว่างส่องนำทางชีวิต  และยังสันติสุขสู่ใจชาวโลกได้กว้างไกลสืบไป.