สร้างบุญอย่างไร..ให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๔ และ ๒๖

วันที่ 05 มีค. พ.ศ.2554

สร้างบุญอย่างไร..ให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๔ และ ๒๖

 

ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๔  มีฟันเรียบเสมอ

ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๖  มีเขี้ยวสีขาวงาม

 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า..
“เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ได้เป็นผู้ละมิจฉาชีพ มีการเลี้ยงชีพชอบเว้นจากการฉ้อโกงด้วยตาชั่ง ด้วยของปลอม ด้วยเครื่องตวงวัด จากการโกง การลวงเว้นจากการตัด การฆ่า การผูกมัด การร่วมทำร้าย การปล้น การกรรโชก
เพราะกรรมนั้นๆ ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะ ๒ ข้อนี้คือ มีฟันอันเรียบเสมอ มีเขี้ยวขาวงาม ย่อมเป็นผู้มีบริวารเป็นคนสะอาดคือ มีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูรนาค คนธรรพ์ เป็นบริวารอันสะอาด”

 

            พึงสังเกตว่า การละมิจฉาชีพ ประกอบแต่สัมมาอาชีพ ไม่มีการฉ้อโกง หลอกลวง ขู่กรรโชก และทำร้ายด้วยประการทั้งปวง คือ มีอาชีพบริสุทธิ์ ย่อมทำให้ได้ลักษณะมหาบุรุษถึง ๒ ประการ ได้แก่ มีฟันเรียบเสมอ และมีเขี้ยวงามเกี่ยวกับเรื่องความบริสุทธิ์นี้ อาตมาขอแถมเรื่องความบริสุทธิ์ของอาหารด้วย เมื่อพูดถึงอาหารสะอาด ส่วนมากเรามักจะหมายความว่า

(๑) เป็นอาหารที่ไม่มีเชื้อโรค หรือสารพิษ เจือปน ซึ่งเป็นอาหารที่สะอาดในแง่ของพวกชาวโลกทั่วไป แต่ว่าอาหารสะอาดในแง่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแค่นั้น จะต้องมีลักษณะประการที่

(๒) เพิ่มขึ้นมาอีก คือ ได้มาหรือแสวงหามาด้วยความบริสุทธิ์ ได้แก่ ไม่ได้โกงหรือขโมยใครมา ไม่ได้ไปรีดไถใครมา และ

(๓) เจตนาในการรับประทานบริสุทธิ์ หมายความว่า รับประทานเพื่อให้มีเรี่ยวแรงสำหรับทำความดี ไม่ใช่พออิ่มมีแรงแล้วเที่ยวไปอาละวาดข่มเหงผู้อื่น

 

          นี่คือความบริสุทธิ์ หรือความสะอาดของอาหารที่พระองค์พิจารณาถึง ๓ ขั้นเป็นอย่างน้อย ที่ลึกซึ้งกว่านี้ยังมีอีก ชาวพุทธจึงได้มีการบูชาข้าวพระก่อนรับประทานอาหารกัน คืออย่างน้อยก่อนจะรับประทานอาหารทุกครั้ง ควรบูชาข้าวพระเสียก่อนให้ใจผ่องใส เตือนใจให้คิดว่าจะทำดี พอรับประทานอาหารไปแล้ว มีแรงแล้ว ก็ไปทำความดีตามที่คิด เช่นนี้ข้าวก็จะเป็นเหมือนข้าวทิพย์ เราก็ได้ข้าวทิพย์หรืออาหารทิพย์ไว้รับประทานเสมอๆ ทุกๆ วันแต่ถ้าก่อนรับประทานอาหารเรามีใจขุ่นมัว เพราะผูกโกรธผู้หนึ่งผู้ใดอยู่ ครั้นรับประทานอิ่มหนำสำราญ มีเรี่ยวมีแรงแล้ว ก็ไปก่อเรื่องทะเลาะวิวาท เช่นนี้ก็ถือว่า อาหารที่รับประทานเข้าไปไม่บริสุทธิ์ เป็นอาหารพิษหรือข้าวพิษ จึงขอให้คำนึงถึงองค์ประกอบของความสะอาดทั้ง ๓ ประการนี้ไว้เสมอการประกอบสัมมาอาชีพ นอกจากจะทำให้พระองค์ได้ลักษณะมหาบุรุษ ๒ ประการดังกล่าวแล้ว ยังมีอานิสงส์ตามมาอีก คือ ย่อมเป็นผู้มีบริวารอันสะอาด ในที่นี้หมายถึงผู้มีอาชีพบริสุทธิ์ มีจิตใจบริสุทธิ์ อันได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาค ที่ทรงคุณธรรมนั่นเอง


* * * * ติดตามวิธีสร้างบุญอย่างไรให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๗ และ ๒๘ ได้ในตอนต่อไป * * * *
 

ขอขอบคุณ หนังสือ “ลักษณะมหาบุรุษ”
ปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย