การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันที่ 04 กพ. พ.ศ.2555

การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระภาวนาวิริยคุณ

 

การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

         พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระศาสดาแห่งพุทธศาสนานั้น หลักฐานในพระไตรปิฎกบันทึกไว้ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้นในกัปนี้หลายพระองค์แล้ว แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันซึ่งมี ประจักษ์พยานหลักฐานต่าง ๆ ให้ศึกษาประวัติของพระองค์จนถึงทุกวันนี้

 

         การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มิใช่ภาวะที่จะเกิดขึ้น ได้ง่าย ๆ พระสัมมาส้มพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าไว้ชัดเจนว่า พระองค์ทรง บำเพ็ญเพียรสร้างบารมีมาแล้วถึง ๒๐ อสงไขยกับแสนกัป

 

         การสร้างบารมีหรือการสะสมความดีนั้น ไม่ว่าใครก็ตาม ก็อาจพากเพียรทำความดีได้ ทุกคนที่นั่งอยู่บนศาลานี้ ใต้โคนไม้ หรืออยู่ที่ใดก็ตาม ถ้าสะสมความดี ใจก็จะใสสว่างขึ้นทุกครั้ง อาจสว่างเท่าหิ่งห้อย

 

         สะสมความดีมากขึ้น ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนามากขึ้น ใจก็จะใสและสว่างมากขึ้น สว่างเหมือนดวงดาว สะสมความดียิ่งขึ้นใจก็จะสว่างเหมือนพระจันทร์ สะสมความดีต่อไปอีก ความสว่างจะเหมือนดวงอาทิตย์ แต่ไม่ร้อน ยิ่งสว่างยิ่งเย็นตาเย็นใจ แล้วความสว่างจะปรากฏออกมาทั้งตัว หน้าตาผิวพรรณจะผ่องใส เห็นไต้ชัดเจน

 

พระสัมมาส้มพุทธเจ้าทรงสะสมความดีด้วยการบำเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาสมบูรณ์ครบถ้วนข้ามภพข้ามชาติตลอดมา ความดีที่สะสมไว้จึงกลั่นเป็นบุญเป็นบารมีมากขึ้นตามลำดับ เป็นพระบริสุทธิ์คุณอันยิ่งใหญ่

 


ความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระภาวนาวิริยคุณ