วันพระบนสวรรค์

วันที่ 25 พย. พ.ศ.2555

คำถาม:

ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชาของทุกปี นอกจากมีการสร้างบุญในเมืองมนุษย์แล้ว
บนสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น ตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดี ปรนิม-มิตวสวัตดี รวมถึงพรหม
และอรูปพรหม จะมีกิจกรรมพิเศษในภพนั้นบ้างไหมคะ

 


ที่นี่มีคำตอบ:

เทวดาบนสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น จะมีอยู่ ๒ ประเภท คือ

๑. พวกที่ประมาทในการดำเนินชีวิต

ก็จะเพลิดเพลินชื่นชมในทิพยสมบัติของตน จนไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญหรือไม่สำคัญในทางพระพุทธศาสนา

๒. เทวดาที่เป็นพระอริยเจ้าและเทวดาที่ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต

ก็จะมารวมกันที่เทวสภาในสวรรค์ชั้นของตน เพื่อฟังธรรมจากผู้ปกครองภพบ้าง จากเทวดาที่เป็นพระอริยเจ้าในภพนั้นบ้าง หรือพรหมอริยเจ้าชั้นปัญจสุทธาวาส บางพวกก็ลงทำประทักษิณรอบมหาจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ส่วนพรหมทั่วไปก็นั่งสมาธิเพลิดเพลินอยู่ในสมาบัติของตนเช่นเดียวกับอรูปพรหม ยกเว้นพรหมปัญจสุทธาวาสก็จะไปเวียนประทักษิณที่ทุสสเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์แก้วบรรจุชุดที่เจ้าชายสิทธัตถะสละตอนก่อนผนวช นอกเหนือจากการไปแสดงธรรมบนสวรรค์ชั้นต่างๆ
 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๑ ตอนเรื่องแปลกแต่จริง
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐


 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร