วันฉัตรมงคล

วันที่ 15 พค. พ.ศ.2556

วันฉัตรมงคล

 

วันฉัตรมงคล
 

               วันฉัตรมงคล เป็นวันสำคัญที่เนื่องมาจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ซึ่งเป็นพระราชพิธีสำคัญที่สุดของพระมหากษัตริย์ ถือเป็นการประกาศยอมรับผู้ที่จะมาเป็นผู้นำของชาติ ด้วยความเห็นชอบพร้อมใจ ของปวงพสกนิกร ที่มีศรัทธาเคารพรักต่อองค์พระมหากษัตริย์ – ตามคติความเชื่อว่า

               กษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพ อุบัติมาเพื่อทรงขจัดทุกข์ของอาณาประชาราษฎร์ ใต้พระบรมโพธิสมภาร ให้มีความสุข ทรงบำรุงพระราชอาณาจักร ให้พร้อมไปด้วย ความอุดมสมบูรณ์มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง แผ่ไพศาล ซึ่งการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระราชอาณาจักรไทยจากหลักฐานศิลาจารึกพบว่า ได้ถือปฎิบัติมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12

               ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ซึ่งเป็นการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เป็นศุภนิมิตมงคลต่อประเทศชาติและพระพุทธศาสนา อยู่สองเรื่องที่สำคัญยิ่ง คือเมื่อพระราชครูวามเทพมุนี ผู้ประกอบพิธี ถวายพระพรชัยมงคลด้วยภาษามคธแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปฐมบรมราชโองการตอบ พระราชอารักขา แด่ประชาชนชาวไทยด้วยภาษาไทยว่า
 
 

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
แล้วทรงหลั่งน้ำทักษิโนทก ตั้งพระราชสัตยาธิษฐานจะทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ
ปกครองพระราชอาณาจักรโดยทศพิธราชธรรม

 
 

               เวลาเย็นของวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระที่นั่งราชยานพุดตาลทอง เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทรงจุดธูปเทียน เครื่องราชสักการะและถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงิน บูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร (พระแก้วมรกต) พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระพุทธเลิศหล้านภาลัย แล้วทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระรัตนตรัย สมเด็จพระสังฆราชถวายศีล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสมาทานศีล แล้วมีพระราชดำรัส ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ท่ามกลางพระสงฆ์ 80 รูป ซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธาน

 

 

 ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงออกผนวชเป็นพระภิกษุ ตามธรรมเนียมพระราชประเพณีมาแต่โบราณ ทรงเป็นต้นแบบสำหรับชายไทยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องบวชเพื่อสืบทอดอายุพระศาสนา และศึกษาพระธรรมคำสอนให้เข้าใจลึกซึ้ง มีเวลาประพฤติปฎิบัติธรรมเต็มที่ยิ่งขึ้น  เพื่อนำมาใช้ปฎิบัติในชีวิตจริง จะเห็น ได้จากพระบรมราโชวาท พระราชดำรัสต่างๆของพระองค์ทรงสอดแทรกหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาไว้เสมอ                                                               

 รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล เพื่อเฉลิมฉลองวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นวันที่ชาวไทยทุกคน ควรยึดถือเอาเป็นวันมงคลชีวิต ที่จะได้ตั้งใจทำความดี ตั้งสัจจะสร้างบุญกุศลติดตัว ตามเบื้องพระยุคลบาท

 หากไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนขอให้ตั้งใจมั่นเด็ดเดี่ยวเลยว่า นับตั้งแต่วันนี้ไปเราจะนั่งสมาธิทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง เพื่อกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์ มีใจที่ชุ่มเย็นด้วย เมตตากรุณาไม่คิดทำร้ายใคร สมาธิเป็นสิริมงคลชีวิต ที่ทำได้ง่ายโดยไม่ต้องเสียเงินทองแต่อย่างใด เพียงแต่หลับตานำใจไปไว้กลางท้องตรงศูนย์กลางกาย อย่างเบาสบาย ทำใจนิ่ง ๆ ไม่คิดอะไรเลย

 

 

 

                            mmหากเป็นชาย อาจจะตั้งสัจจะลงไปว่านับตั้งแต่วันนี้เราจะเลิกสูบบุหรี่

                         เลิกดื่มเหล้าโดยเด็ดขาด ขอยึดถือเอาศีลธรรมเป็นธรรมนูญปกครองตนเอง

                        เราต้องบวชให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตอย่างน้อยหนึ่งพรรษา เพื่อสืบทอดอายุ
                          พระพุทธศาสนา ทดแทนบุญคุณมารดา ซึ่งมีพระคุณท่วมฟ้าท่วมชีวิตเรา
                           แล้วนึกน้อมถึงสัจจะความดีที่เด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นนี้ ถวายเป็นพระราชกุศล
                                                          ขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

                               คนที่มีสัจจะ พูดจริงทำจริง พูดอย่างไรทำอย่างนั้น เมื่อสั่งสมบุญกุศล

                          เพิ่มมากขึ้นก็กลายเป็นคนมีวาจาสิทธิ์ ครั้งใดที่ตั้งสัจ]  ทำสิ่งใด ที่เป็นกุศลเป็นประโยชน์สุขต่อส่วนรวม ก็จะเป็นจริงตามนั้

                       เขียนโดย : "รัตนวนาลี" 3/5/56