ทรงสอนตามจริตอัธยาศัย

วันที่ 24 พค. พ.ศ.2557

 

ทรงสอนตามจริตอัธยาศัย


      พระพุทธโฆษจารย์ นักปราชญ์ชาวอินเดียที่ไปศึกษาและทำงานอยู่ในลังกา ผู้แต่งคัมภีร์ วิสุทธิมรรคได้จำแนกคนออกเป็น 6 ประเภท ตามคุณภาพทางจิตใจ ที่เรียกว่า จริต คือ
1. ราคจริต มีความโน้มเอียงในทางรักใคร่
2. โทสจริต มีความโน้มเอียงในทางโกรธเคือง
3. โมหจริต มีความโน้มเอียงในทางลุ่มหลง
4. วิตกจริต มีความโน้มเอียงในทางฟุ้งซ่าน
5.สัทธาจริต มีความโน้มเอียงในทางเชื่อง่าย
6. พุทธิจริต มีความโน้มเอียงในทางใคร่ครวญไตร่ตรอง

 

 

 
 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 101 การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร