การทำหน้าที่กัลยาณมิตรแบบเครือข่าย

วันที่ 07 มิย. พ.ศ.2557

 

 การทำหน้าที่กัลยาณมิตรแบบเครือข่าย

 


              การสร้างเครือข่ายคนดี อาจจะเริ่มจากลักษณะของการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลต่อบุคคล จนนำไปสู่การเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับกลุ่ม แม้กระทั่งการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม หรือเครือข่ายกับเครือข่าย เช่น เครือข่ายย่อยภายในเครือข่ายใหญ่ หรือเครือข่ายใหญ่ต่อเครือข่ายใหญ่ ลักษณะการ
เชื่อมโยงนั้น ไม่ใช่เพียงการมารวมตัวกัน พบปะสังสรรค์กัน หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเท่านั้น
แต่ยังนำไปสู่การมีเป้าหมายร่วมกัน ทำกิจกรรมด้วยกัน ซึ่งอาจจะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ
เชื่อมโยงที่มีคนมารวมกัน ด้วยความสนใจร่วมกัน มีการพบปะสังสรรค์กันอย่างแน่นแฟ้น และทำให้เกิด
การพันารูปแบบของการร่วมมือกันทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยเป้าหมายและจุดประ งค์อย่างเดียวกันอย่าง
ต่อเนื่อง อีกด้วยลักษณะของเครือข่าย ต้องมีการจัดระบบกลุ่มบุคคลที่เป็นสมาชิก เพื่อความสะดวกที่จะสามารถดำเนินกิจกรรมร่วมกัน และมุ่งสู่จุดหมายที่สมาชิกแต่ละคนของเครือข่ายเห็นพ้องต้องกัน ซึ่งลักษณะเครือข่าย ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้


              1. มีการรับรู้และความเข้าใจที่ดีร่วมกัน โดยสมาชิกเครือข่ายต้องมีความรู้สึกนึกคิด เข้าใจ
จุดหมายร่วมกันการทำงานต่อเนื่องของเครือข่าย มีการประสานงาน พร้อมให้ความร่วมมือไปในทิศทางเดียวกัน


              2. มีจุดมุ่งหมายที่ดีร่วมกัน มีวิสัยทัศน์ มองเห็นภาพของจุดมุ่งหมายในอนาคตร่วมกัน ระหว่าง
มาชิกในกลุ่มของเครือข่าย โดยมีการรับรู้เข้าใจเหมือนกัน


              3. มีความสนใจที่ดีร่วมกัน เครือข่ายมี มาชิกที่มีจุดสนใจเหมือนๆ กัน และมารวมตัวกัน


              4. มีส่วนร่วมของ มาชิกอย่างกว้างขวาง โดยเครือข่ายที่สำคัญนั้น จะต้องมีส่วนร่วมที่ดีของ
เครือข่าย เป็นการพันาความเข้มแข็งของเครือข่าย


              5.ส่งเสริมสนับสนุนที่ดีร่วมกัน การส่งเสริมสนับสนุน ทำให้เครือข่ายดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้เพียงพอซึ่งกันและกัน ซึ่งจะมีผลให้เกิดความพร้อมใจ และสามัคคีกัน


             6. พึ่งพาอาศัยที่ดีร่วมกัน เมื่อ มาชิกมีการพึ่งพาอาศัยกันได้ ก็มีการส่งเสริมซึ่งกันและกัน ทำให้เครือข่ายเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นกัน


            7. ทำกิจกรรมที่ดีระหว่างกันร่วมกัน การทำกิจกรรมร่วมกันทำให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ช่วยให้มีการเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น ซึ่งจะสร้างเครือข่ายที่มีคุณภาพและ
คุณธรรม เข้มแข็งมากขึ้น

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร