ให้เรียนดี

วันที่ 03 กค. พ.ศ.2557

 

ให้เรียนดี


                 ให้เรียนดี คือเรียนอะไร

 

                สิ่งที่จะต้องเรียนในบริบทนี้ คือ ความรู้ทางโลก ซึ่งตรงกับคำว่า ศิลปวิทยา ดังได้อธิบายไว้แล้วในทิศเบื้องหน้า ซึ่งคนเราทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ไว้สำหรับทำมาหากินเลี้ยงชีวิตให้เรียนดีมีความหมายอย่างไร


             ความหมายของ "ให้เรียนดี" ในที่นี้หมายถึง ครูอาจารย์ ต้องจัดการเรียนการสอนให้ศิษย์เกิดความเข้าใจเนื้อหาสาระของวิชาที่เรียนอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง หรือนำ
ไปประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตได้จริง ไม่ใช่สักแต่ว่าเรียนเพื่อรับประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ไว้ใช้เป็นใบสมัครงาน หรือเป็นหลักฐานเข้าไปสู่การทำงานแบบมี "เส้นสาย" ผลักดัน แต่ครั้นเมื่อต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ ก็ไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะทำงาน ยังต้องฝึกงานกันอีกนาน เช่น นักศึกษาบางคนที่เรียนจบสาขาเลขานุการ ครั้นเมื่อต้องทำหน้าที่ร่างจดหมายราชการก็ยังทำไม่ถูกต้อง หรือนิสิตนักศึกษาวิชาเอกการอนภาษาอังกฤษบางคน เมื่อจบออกไปเป็นครูภาษาอังกฤษ ก็ยังพูดภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง ยังฟังเจ้าของภาษาไม่เข้าใจ ยังขาดประสิทธิภาพในการ ื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เป็นต้น


             หน้าที่ข้อ 2 ของทิศเบื้องขวาโดย สรุปก็คือ ครูอาจารย์ทุกคนที่ สอนวิชาทางโลกให้แก่ศิษย์ จะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าจะต้องถ่ายทอดความรู้วิชาที่ตนรับผิดชอบ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้ศิษย์เกิดความเข้าใจถูกต้อง ลึกซึ้ง ถึงขั้นนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตได้จริง

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร