เรื่องวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 11 กค. พ.ศ.2557

   
 
   เพลงอาสาฬหบูชา    อาสาฬหบูชา วันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแด่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบัน นับเป็นการบังเกิดขึ้นครั้งแรกของพระสงฆ์สาวก เป็นเหตุให้พระรัตนตรัยครบถ้วนบริบูรณ์ เนื่องในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ โลกมืดมนอนธนการยาวนานนับล้านโกฏิปี ไร้ผู้เปี่ยมบารมีช่วยชี้หนทางสว่าง ดุจท้องฟ้ายามราตรีไม่มีแสงจันทร์เพ็ญส่อง เวไนยสัตว์ลอยล่องในห้วงวัฏสงสาร จวบจนอาสาฬหมาส ทวยเทพนบหัตถ์สาธุการ องค์พระพิชิตมารส่องธรรมสว่างกลางใจ แสดงพระธรรมจักรเป็นหลักพระศาสนา มัชฌิมาปฏิปทาส่องทางกระจ่างภายใน ท่านพระอัญญา โกณฑัญญ์ผู้รัตตัญญู ได้ตรัสรู้ตามเป็นพระโสดาบัน โลกธาตุลือลั่น สนั่นไปทั่วภพสาม    อาสาฬหบูชา..ไตรรัตน์ประเสริฐบังเกิดขึ้นแล้วแก้วสามประการ ขอน้อมนมัสการองค์พระรัตนตรัย..   อาสาฬหบูชา..ขอเชิญท่านมา ปฏิบัติบูชา ตลอดพรรษา บูชาพระรัตนตรัย...  
 
(ธรรมรักษ์ ปธ.๙)
 
 
การ์ตูนพุทธประวัติ
เรื่องวันอาสาฬหบูชา