ทิศ 6 มีความบกพร่อง

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2557

 

 ทิศ 6 มีความบกพร่อง

 

            ถ้านักศึกษาจะตั้งใจวิเคราะห์หาสาเหตุแห่งความล้มเหลว ของทิศ 6 ก็จะได้พบเค้าเงื่อนอยู่หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม 5 ทิศแรก จากเค้าเงื่อนต่างๆ ที่ได้พบ ถ้าจะกล่าวว่าการทำ
หน้าที่ของกลุ่ม 5 ทิศแรกล้มเหลว คงจะไม่ถูกต้องนัก ทางที่ถูกควรจะกล่าวว่า 5 ทิศแรกนี้ ละเลยการ
ทำหน้าที่ของตน เหตุที่ละเลยไม่ทำหน้าที่ ก็เพราะขาดภูมิรู้ภูมิธรรม เหตุที่ขาดภูมิรู้ภูมิธรรม ก็เพราะไม่ สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรม เหตุที่ไม่สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรม ก็เพราะหลงใหลได้ปลื้มอยู่กับวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเหตุผลสนับสนุนคำกล่าวเหล่านี้ก็คือ ผู้เป็นพ่อแม่แต่ละคน ที่อยู่ในฐานะทิศเบื้องหน้า ไม่ว่าจะด้อยการศึกษา หรือมีการศึกษาสูงถึงระดับปริญญาเอก รวมทั้งคณาจารย์ที่อยู่ในฐานะทิศเบื้องขวาไม่ว่าจะมีดีกรีทางการศึกษาระดับใดก็ตาม ไม่มีสัมมาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจอย่างมั่นคง บางท่านอาจจะไม่รู้ว่าสัมมาทิฏฐิ 10 ประการ มีอะไรบ้าง บางท่านอาจจะพอรู้ แต่ก็ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งถึงขั้นที่เห็นว่า การที่คนเราจะสามารถตั้งอยู่ในความดีได้อย่างคงเส้นคงวาสามารถประคับประคองตนเอง ให้มีสันติสุขได้ตลอดชีวิต


            ก็เพราะมีสัมมาทิฏฐิเข้าไปตั้งมั่นอยู่ในใจอย่างถาวรเท่านั้น บุคคลแม้จะมีความรู้ทางโลกสูงเพียงใด แต่ถ้าขาดความรู้ทางธรรม ขาดสัมมาทิฏฐิ ย่อมได้ชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งสิ้นสำหรับทิศเบื้องบนโดยทั่วไป แม้ท่านจะทราบถึงสภาวะความคิดเห็นของ 5 ทิศแรก เป็นอย่างดี


             แต่ท่านก็ยังคงมองดูเหล่าอุบาสกอุบาสิกา ผู้เป็นพุทธบริษัทอย่างมีอุเบกขา เพราะท่านอาจจะต้องการรักษาขนบธรรมเนียม ที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน ในวงการชาวพุทธที่ว่า ภิกษุจะให้ศีลก็ต่อเมื่อญาติโยมอาราธนาขอให้แสดงเท่านั้น ท่านอาจจะไม่ได้เฉลียวใจว่าญาติโยมในปัจจุบันนี้อาราธนาศีลไม่เป็นจะเนื่องด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม การที่ทิศเบื้องบนยังคิดที่จะปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นอริยวินัยตามพุทธบัญญัติในเชิงตั้งรับอยู่กับที่ ก็เท่ากับท่านมีความบกพร่องนั่นเอง ขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่ทิศเบื้องบนจะต้องถือธงธรรมจักรก้าวออกมาปฏิบัติหน้าที่อันเป็นอริยวินัยในเชิงรุก ดังเช่นสมัยพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงส่งเหล่าพระอรหันตสาวกออกไปประกาศ พระศาสนา ฉะนั้น

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 Total Execution Time: 0.0094548185666402 Mins