พุทธภาษิต

วันที่ 11 กย. พ.ศ.2547

 

 

พุทธภาษิต แปลว่า ภาษิตของพระพุทธเจ้า คำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ เรียกเต็มว่า พระพุทธภาษิต

         พุทธภาษิต หมายถึงพระดำรัสของพระพุทธเจ้า ซึ่งมุ่งถึงเฉพาะคำที่เป็นสุภาษิต คำที่เป็นคติสอนใจ มีความหมายลึกซึ้งกินใจ มิได้มุ่งถึงพระดำรัสทั้งหมด

 

         พุทธภาษิต เช่น อัตตา หิ อัตตโนนาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งของตน วิริเยนะ ทุกขมัจเจติ จะล่วงพ้นทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรเป็นต้น

 

       ภาษิต ต่างจาก พุทธศาสนสุภาษิต ที่หมายถึงสุภาษิตในพระพุทธศาสนา โดยรวมภาษิตของพระพุทธเจ้า ของพระสาวก และของเทวดาไว้ด้วยกัน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร