พระทำบาปนะรู้ไหม ?

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2558

 

 

 

พระทำบาปนะรู้ไหม ?

พระมาประกาศเผยแผ่ธรรม ในเมือง


ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน ?
พระทำแบบนี้ พระทำบาป นะรู้ไหม ?

 

หน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ สาวกของพระพุทธเจ้า
คือ ศึกษาธรรม ประกาศธรรม เผยแผ่ธรรม สืบอายุพระพุทธศาสนา...

 

นึกถึงสมัยที่พระพุทธเจ้า ทรงประกาศธรรม ทั้งนอกเมืองและในเมือง พวกที่เดือดร้อน คือ...
นักบวชในศาสนาที่เป็นมิจฉาทิฐิ นักบวชนอกศาสนา ต่างความเชื่อ ปริพาชก นิครนถ์ เดียรถึย์ ฯลฯ

 

แบบนี้ พระพุทธเจ้า ก็ทำบาป นะซิ เยอะด้วย นะ...
...คนฉลาดไปอยู่กับสมณะโคดม คนโง่ให้อยู่กับเรา เราจะปกครองคนโง่...คำกล่าวของ สัญชัยปริพาชก บอกแก่อุปติสสะ(พระสารีบุตร)

 

บาป เกิดจากอะไร ?
บาปเกิดจากคิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่ว
ทำให้ใจหมอง ไม่ผ่องใส นั้นแหละ บาป

 

มีใคร...ทำให้คนอื่นบาป ได้ไหม ?
ไม่มีใคร บังคับให้ใครทำบุญได้ ฉันใด
บาปก็เหมือนกัน ไม่มีใครไปบังคับ ให้ใครทำบาปได้ ฉันนั้น...นอกจากจะทำด้วยตนเอง

 

ก็แค่นี้นะจ๊ะ...ไปล่ะ 
นั่งสมาธิ ทำให้ใจ ให้ผ่องใส ดีกว่า...

 

เจริญพร...ขอให้พระคุ้มครองทุกๆคน นะ

 


6 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม