ตัวเรานั่นแหละดีที่สุด

วันที่ 04 เมย. พ.ศ.2558

 

พุทธพจน์เตือนใจ

 

   "ตัวเรานั่นแหละดีที่สุด ประเสริฐยอดเยี่ยมที่สุด  ฝึกฝนตนเองดีแล้ว จะได้สิ่งที่ตัวรักในภายหลัง"  ขุททกนิกาย ชาดก 


 
   คนเราเกิดมาต้องมีเป้าหมายชีวิต เพื่อเป็นตัวกำหนดว่า เราจะดำเนินชีวิตไปในทิศทางใด จะได้ฝึกฝนตนเองไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การตั้งเป้าหมายไว้ในทางที่ถูกต้อง จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง ซึ่งทางพระศาสนาเรียกว่า "ตั้งตนชอบ"   
มีเป้าหมาย 2 อย่าง


1.เป้าหมายทางโลก  คือการศึกษาเล่าเรียน การประกอบอาชีพการงาน มีความสำเร็จในชีวิต


2.เป้าหมายทางธรรมนี้สำคัญ เพราะเราเกิดมาภพชาติหนึ่ง จะต้องสั่งสมบุญกุศลไว้เป็นเสบียง หล่อเลี้ยงชีวิตข้ามภพข้ามชาติ ตั้งเป้าหมายในการสร้างบารมีไว้ ฝึกฝนกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งๆ ขึ้นไป ละโลกไปแล้วเราจะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดี มีโอกาสสร้างความดีได้เต็มที่และสะดวกสบาย ดำเนินชีวิตมุ่งตรงสู่มรรคผลนิพพาน ตามอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


    ถ้าตัวเองยังไม่มีศรัทธา ก็ตั้งตนไว้ในศรัทธา
    ถ้าตัวเองเป็นคนตระหนี่ ก็ตั้งเป้าหมายทำทานให้ได้สม่ำเสมอ
    ถ้าตัวเองยังไม่มีศีล ก็ตั้งเป้าหมายให้รักษาศีลได้บริสุทธิ์บริบูรณ์