แผ่นดินไหว ตายหมู่

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2558

 

 

แผ่นดินไหว ตายหมู่

พระบรมศาสดาตรัสบอกเหตุแห่งแผ่นดินไหวใหญ่ แก่พระอานนท์เถระว่า 
"อานนท์ แผ่นดินไหวด้วยเหตุ 8 ประการ นี้แล “ คือ
1. ลมกำเริบ
2. ท่านผู้มีฤทธิ์บันดาล
3. พระโพธิสัตว์จุติจากดุสิตลงสู่พระครรภ์
4. พระโพธิสัตว์ประสูติ
5. พระตถาคตเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
6. พระตถาคตเจ้าแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตร
7. พระตถาคตเจ้าปลงอายุสังขาร
8. พระตถาคตเจ้าปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ

เหตุแผ่นดินไหว 1และ 2 ลมกำเริบ ความแปรปวนของธาตุดินน้ำลมไฟ และท่านผู้มีฤทธิ์บันดาล สองสาเหตุนี้ ย่อมทำให้เกิดความสูญเสียและความเสียหาย แก่ชีวิตและทรัพย์สินได้

ส่วนเหตุแผ่นดินไหว ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า จะไม่ทำให้เกิดความสูญเสียและความเสียหาย แก่ชีวิตและทรัพย์สิน แผ่นดินไหวเป็นเหมือนสัญญาณบอกเหตุ ให้ทราบ เช่น ในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปลงอายุสังขาร เกิดแผ่นดินไหว พระอานนท์ทราบถึง เหตุแผ่นดินไหว ว่า เกิดจากพระพุทธเจ้าปลงอายุสังขาร จึงไปกราบอาราธนาทูลขอ ให้พระพุทธเจ้าเจริญอิทธิบาท 4 อยู่โปรดสัตว์ต่ออีก 1 กัปป์ 

เหตุที่ทำให้ ตายหมู่...

โศกนาฏกรรมตายหมู่เกิดจาก มีวิบากกรรรมร่วมกัน รถคว่ำ น้ำท่วม ถูกสังหารหมู่ ดินถล่ม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด โคลนถล่ม อย่างเช่นในสมัยพุทธกาล...

พระเจ้าวิฑูฑภะโกรธอาฆาตตระกูลศากยะ ที่ดูถูกตนเองว่าเป็นลูกนางทาสี จึงยกทัพไป ฆ่าล้างตระกูลศากยะ ตระกูลศากยะตายหมู่ เพราะวิบากกรรมในอดีตชาติเคย  ทำกรรมโปรยยาพิษลงในน้ำ หรือ....

แม้แต่ กองทัพของพระเจ้าวิฑูฑภะ ก็เช่นกันเมื่อยกทัพมาฆ่าล้างตระกูลศากยะเสร็จแล้ว ตอนยกทัพกลับเมือง ได้หยุดพักตั้งค่ายอยู่ริมแม่น้ำ วิบากกรรมที่ฆ่าล้างตระกูลศากยะไว้ในปัจจุบันส่งผล ทำให้พระเจ้าวิฑูฑภะและกองทัพถูกน้ำป่าไหลหลาก ท่วมพัด กองทัพ ลงสู่แม่น้ำตายหมู่ ในคืนนั้นเอง

ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ รู้จักกฎแห่งกรรม ก็ อย่าไป ร่วมรับรู้ รับทราบ อนุโมทนาบาป เช่น ตายซะก็ดี หรือสนับสนุนการทำสงคราม ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ กับใครๆเลย นะ

ตามหลักเหตุและผล หากเราไม่ทำ สิ่งนั้นก็จะไม่เกิดแก่เรา หากเรากระทำ ไม่ช้าไม่นานสิ่งนั้น ก็จะเกิดกับเรา อย่างแน่นอน.

 

 

30 เมษายน พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร