แม้เหม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำ

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2558

 

มีวาทะแห่งบาลีที่ปรากฏอยู่ใน ขุททกนิกาย ธรรมบท  ความว่า


"แม้เหม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยาดๆได้ฉันใด ธีรชนแม้สั่งสมบุญทีละน้อย ๆ ย่อมเต็มด้วยบุญ ได้ฉันนั้น"

 

.....หยดน้ำเล็กๆหากหยดลงมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  ถ้าเราเปิดฝาภาชนะไว้รองรับ ย่อมเต็มเปี่ยมได้ฉันใด การสร้างบุญ ในแต่ละภพแต่ละชาติของเรานั้น  หากปรารถนาที่จะสร้างบุญเพียงชาติเดียวแล้วให้เต็มเปี่ยมทันที เป็นไปได้ยากยิ่ง ต้องมีการสั่งสมบุญให้ต่อเนื่อง


.....อย่างสม่ำเสมอ สร้างกันทุกภพทุกชาติ  บารมีถึงเต็มเปี่ยมได้ฉันนั้น  ยิ่งกว่านั้น  หากเราปรารถนาที่จะให้ บุญที่ทำนั้นทับทวีมากยิ่งขึ้น  ต้องรู้จักสร้างบุญให้ถูก เนื้อนาบุญ ถูกทักขิไณยบุคคล  จะบังเกิดอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาล เกินควรเกินคาด

 

.....เกิดมาเป็นมนุษย์ มาสร้างบารมี ต้องรู้จักเลือกเนี้อนาบุญ  ต้องรู้จักประคับประคองตนให้ดี   มีสติดำรงอยู่ในความไม่ประมาท จึงสามารถประคับประคองตน


.....ให้รอดพ้นจากภัย คืออบายภูมิได้ และมีโอกาสพบพระรัตนตรัย และสร้างบุญในพระพุทธศาสนา  ย่อมโชคดีที่สุดของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์

  ธรรมะเพื่อประชาชน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร