สุจริต

วันที่ 24 กย. พ.ศ.2549

 

สุจริต มี ๓ อย่างคือ

 

๑. กายสุจริต ความประพฤติดีทางกาย คือไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม

๒. วจีสุจริต ความประพฤติดีทางวาจา คือไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อ

๓. มโนสุจริต ความประพฤติดีทางใจ คือไม่โลภอยากได้ ไม่พยาบาทปองร้าย เห็นชอบตามคลองธรรม

 

.....ผู้ประพฤติสุจริตย่อมได้รับผลตอบแทน คือตัวเองตำหนิตัวเองไม่ได้ ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากผู้รู้ ชื่อเสียงงดงามขจรไป เวลาใกล้ตายก็มีสติไม่หลงตาย ตายแล้วไปสู่สุคติ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร