คำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พร้อมคำแปล

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2558

 

คำกล่าวนำก่อนถวายสังฆทาน

     พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า, สัปบุรุษย่อมให้ทาน, เช่นข้าวและน้ำ, ที่สะอาดประณีต, ตามกาลสมควรอยู่เป็นนิจ, แด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์, ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยม,  สำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้น,ได้ชื่อว่า, ให้ฐานะ ๕ ประการ แก่ปฎิคาหก, ดังต่อไปนี้คือ ให้อายุ, ให้วรรณะ, ให้สุขะ, ให้พละ, และปฎิภาณ, ผู้ให้ย่อมได้รับฐานะ ๕ ประการนั้นด้วย, ท่านสาธุชนทั้งหลาย, บุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลาย,
     ดังนั้น,ขอเรียนเชิญทุกท่าน, พึงตั้งใจ, กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน, โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ ฯ

 

 

                  คำถวายสังฆทาน                 

      อิมานิ มะยัง  ภันเต , ภัตตานิ,สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ,อิมานิ, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฎิคคัณหาตุ, อัมหากัง , ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ,สุขายะ, นิพพานายะ  จะ ฯ

 

คำแปล

    ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ภัตตาหาร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ภัตตาหาร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข,เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

 


** อ้างอิงจากหนังสือสวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย **
เหมาะสำหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน 
รวบรวมและเรียบเรียงโดย กองวิชาการ (๐๑) วัดพระธรรมกาย