พุทธคุณ ๙

วันที่ 14 กค. พ.ศ.2558

 

พุทธคุณ ๙

 

พุทธภาษิตสอนใจ

     พุทธคุณ ๙
 
     พุทธคุณ ๙ ประการ ของพระพุทธเจ้า คือ

   (๑) อรหัง แปลว่า เป็นผู้ไกลจากกิเลส

   (๒) สัมมาสัมพุทโธ แปลว่า เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง

   (๓) วิชชาจรณสัมปันโน แปลว่า เป็นผู้บริบูรณ์แล้ว ด้วยวิชชา (ความรู้) และจรณะ (ความประพฤติ)

   (๔) สุคโต แปลว่า เป็นผู้ไปดี

   (๕) โลกวิทู แปลว่า เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง

   (๖) อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ แปลว่า เป็นผู้ฝึกคนที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นเปรียบได้

   (๗) สัตถา เทวมนุสสานัง แปลว่า เป็นครูผู้สอนเทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย

   (๘) พุทโธ แปลว่า ผู้มีจิตใจเบิกบาน ปราศจากราศีใดๆ

   (๙) ภควา แปลว่า เป็นผู้จำแนกธรรม หรือจัดหมวดหมู่ธรรมะ

     พุทธคุณ ๙ ประการนี้ สามารถย่อลงมาได้ ๓ ประการ คือ

   (๑) พระปัญญาคุณ คือ มีพระปัญญาเป็นเลิศ

   (๒) พระวิสุทธิคุณ คือ มีความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจ

   (๓) พระกรุณาคุณ คือ มีพระกรุณา หรือความสงสาร ต่อสัตว์โลก

     ดังนั้น เราเป็นพุทธศาสนิกชน ควรรู้คุณของพระพุทธเจ้า เพื่อจะได้ยึดเป็นสรณะ เป็นที่พึ่งในการทำความดี และสร้างบารมีให้กับตนเอง

     ดังคำบาลีที่กล่าวว่า "พุทธัง สรณัง คัจฉามิ แปลว่า ข้าพเจ้าขอยึดเอาพระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่ง" เมื่อเราเป็นคนดี พุทธคุณจะช่วยคุ้มครองเรา ให้แคล้วคลาดปลอดภัย จากอันตรายทั้งปวง