2603 ปี แห่ง ทางสายกลาง

วันที่ 01 สค. พ.ศ.2558

 

2603 ปี แห่ง ทางสายกลาง

 

2603 ปี แห่ง ทางสายกลาง

วันนี้เมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช
          ตรงกับวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันอาสาฬหบูชา วันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ ทำให้พราหมณ์อัญญาโกณฑัญญะ เข้าถึงธรรม พระพุทธองค์ทรงอุปสมบท เอหิภิกขุอุปสัมปทา ให้แก่พราหมณ์....ทำให้เกิดพระสงฆ์องค์แรกในโลก พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระรัตนตรัยครบองค์สาม

           วันนี้ครบรอบ 2603 ปีเต็ม ที่เรารู้จักหลักปฏิบัติ มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง ที่ไม่ตึงไป ไม่หย่อนไป ที่จะทำให้เข้าถึงอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค  ขจัด อวิชชา ความไม่รู้ในใจให้หมดสิ้นไป ทำให้รู้ ทำให้เห็นสัจธรรม รู้จักและเข้าใจกฎแห่งกรรม ความเป็นจริงของชีวิต มีที่สุดคือ พระนิพพาน

            เรามาปฎิบัติบูชา เลิกราความคิดว่า นิพพาน เป็นอะไร ? มาใส่ใจปฏิบัติทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทา ตามหลักมรรคมีองค์แปด เพื่อเข้าถึงธรรม ที่มีอยู่ในตน ไปรู้ไปเห็นด้วยตนเอง จะได้สิ้นสงสัยเหมือน พราหมณ์อัญญาโกณฑัญญะ กันดีกว่าไหม ? ชาวพุทธผู้มีปัญญาทั้งหลาย

ปฏิบัติบูชา มัชฌิมาปฏิปทา หนทางสู่พระนิพพาน
ธรรม ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม สัจธรรมของพุทธองค์...


 

 

30 กรกฎาคม พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร