ข้อที่ควรรู้ในกรุณาภาวนา

วันที่ 05 สค. พ.ศ.2558

 

ข้อที่ควรรู้ในกรุณาภาวนา

1.ลักษณะ : มีความเป็นไปแห่งกายวาจาใจ ในอันที่จะบำบัดทุกข์ของ ผู้อื่นให้ปราศจากไป เป็นลักษณะ

2.กิจ : มีการอดกลั้นนิ่งดูดายอยู่ไม่ได้ต่อทุกข์ของผู้อื่น และอยากช่วยเหลือเป็นกิจ

3.ปัจจุปัฏฐาน : มีการไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นอาการปรากฏแก่ผู้ที่ทำ การพิจารณากรุณา

4.ปทัฏฐาน : การพิจารณาเห็นบุคคลที่ตกอยู่ในความทุกข์ไร้ที่พึ่งเป็นเหตุใกล้

5.ความสมบูรณ์ : ความสงบลงแห่งโทสจิตตุปบาท ในอันที่จะทำ การเบียดเบียนสัตว์เป็นความสมบูรณ์แห่งกรุณา

6.ความเสื่อมเสีย : การเกิดขึ้นแห่งความเศร้าโศก เป็นความเสื่อมเสียของกรุณา

7.ข้าศึกใกล้ : ความเสียใจที่เนื่องด้วยกามคุณอารมณ์ เป็นศัตรูใกล้

8.ข้าศึกไกล : ความเบียดเบียนสัตว์ เป็นศัตรูไกล

----------------------------------------------------------------------------

MD 407 สมาธิ 7: สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.020021883646647 Mins