แสดงธรรมโปรดยสกุลบุตร

วันที่ 12 กย. พ.ศ.2558

 

 แสดงธรรมโปรดยสกุลบุตร

ในครั้งนั้น มีกุลบุตรเศรษฐี ชื่อว่า ยสะ ซึ่งอาศัยอยู่ในที่ไม่ไกลจากที่ประทับของพระพุทธเจ้า เกิดความเบื่อหน่ายในการครองเรือน จึงเดินมายังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน พร้อมเปล่งอุทานว่า “    ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ”

เมื่อเดินมาถึงยังที่ประทับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์เมื่อได้ยินเสียงนั้นจึงตรัสตอบไปว่า

“    ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง ท่านจงมาที่นี่เถิด เราจักแสดงธรรมแก่ท่าน”

เมื่อยสกุลบุตรได้ยินเช่นนั้นจึงเข้าไป ยังที่ประทับของพระองค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงอนุปุพพิกถา8) แก่ยสกุลบุตร จากนั้นก็แสดงอริยสัจ 4 เมื่อจบพระธรรมเทศนายสกุลบุตรได้สำเร็จเป็นพระโสดาบัน

 

ในวันรุ่งขึ้นบิดาของยสกุลบุตรได้ออกตามหาจนมาพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ฟังอนุปุพพิกถาและอริยสัจ 4 จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยในขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังแสดงพระธรรมเทศนาอยู่นั้น ยสกุลบุตรก็ได้ฟังพระธรรมเทศนานั้นอีกครั้งหนึ่ง เมื่อฟังพระธรรมเทศนานั้นจบแล้ว ยสกุลบุตรก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ และได้รับประทานการบวชแบบ “    เอหิภิกขุอุปสัมปทา” ส่วนบิดาของยสกุลบุตรได้บรรลุธรรมขั้นต้น และปวารณาตนเป็นอุบาสกผู้ขอถึงพระรัตนตรัย หลังจากนั้นมารดาและภรรยาเก่าของพระยสก็ได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้ปวารณาตนเป็นอุบาสิกาผู้ขอถึงพระรัตนตรัยไปจนตลอดชีวิต ต่อมาเมื่อเพื่อนพระยส 54 คนได้ทราบข่าวการบวชของพระยส จึงได้มาหาและได้ฟังอนุปุพพิกถา และอริยสัจ 4 จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุด จึงทำให้ในขณะนั้นมีพระอรหันต์บังเกิดขึ้นในโลก 61 รูป

-------------------------------------------------------------------

8) อนุปุพพิกถา คือ กถาที่กล่าวแสดงเป็นลำดับสืบต่อกันไป มี 5 ลำดับ ได้แก่ ทานกถา แสดงเรื่องการให้ สีลกถา แสดง เรื่องการรักษา สัคคกถา แสดงเรื่องสวรรค์ กามาทีนวกถา แสดงถึงโทษของกาม ความเศร้าหมองของกาม และเนกขัมมานิสังสกถา แสดงถึงอานิสงค์ในการหลีกออกจากกาม.

GL 204 ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
กลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิต

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0009944478670756 Mins