สัญเจตนา ๖ อย่าง

วันที่ 12 กย. พ.ศ.2558

 

สัญเจตนา ๖ อย่าง

 

สัญเจตนา ๖ อย่าง
 ๑. รูปสัญเจตนา   ความคิดอ่านเพราะอาศัยรูป
 ๒. สัททสัญเจตนา   ความคิดอ่านเพราะอาศัยเสียง
 ๓. คันธสัญเจตนา   ความคิดอ่านเพราะอาศัยกลิ่น
 ๔. รสสัญเจตนา   ความคิดอ่านเพราะอาศัยรส
 ๕. โผฏฐัพพสัญเจตนา  ความคิดอ่านเพราะอาศัยสิ่งที่มากระทบกาย
 ๖. ธัมมสัญเจตนา   ความคิดอ่านเพราะอาศัยธรรมารมณ์ที่เกิดทางใจ
     

 

ที. มหา. ๑๐/๒๙๗/๓๔๔