กมฺมุนา วตฺตติ โลโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม (ม.ม. ๑๓/๖๔๘)
...อ่านต่อ
น หิ ชีวิเต อาลยํ กุพฺพมาโน สูโร กยิรา สูรกิจฺจํ กทาจิ ฯ แท้จริงคนเราไม่ควรเสียดายชีวิต บางครั้งก็ต้องกล้าหาญ ทำกิจที่ผู้กล้าจะพึงทำ (ขุ.ชา. ๒๗/๑๐๗)
...อ่านต่อ
ยมฺหิ สจฺจญฺจ ธมฺโม จ อหึสา สญฺญโม ทโม ส เว วนฺตมโล ธีโร โส เถโรติ ปวุจฺจติ ฯ ผู้ใดมีความสัตย์ มีธรรม มีความไม่เบียดเบียน มีความสำรวม และมีความข่มใจ ผู้นั้นแลชื่อว่า ผู้มีปัญญา หมดมลทิน เขาเรียกท่านว่า “เถระ” (ขุ.ธ. ๒๕/๕๐)
...อ่านต่อ
คนโง่แม้ไม่ถูกมัดตัว พูดขึ้นคราใดก็มัดตัวเองครานั้น คนฉลาดแม้ถูกมัดตัวไว้ พูดขึ้นคราใดก็หลุดพ้นได้ครานั้น
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร