สรณคมนปาฐะ บทว่าด้วยการอ้างพระรัตนตรัยเป็นที่พี่ง, อัฏฐสิกขาปทปาฐะ บทว่าด้วยศีล ๘ ข้อ,
...อ่านต่อ
บทนี้ใช้สวดเพื่ออุทิศบุญกุศลให้สรรพสัตว์ มีส่วนได้ทั่วหน้ากัน
...อ่านต่อ
ข้าฯ ขอน้อมไหว้ พระเจดีย์ในทั่วทุกสถาน ทั้งพระปะระมะ ธาตุพระทรงญาณ ซึ่งประดิษฐาน โอฬารรูจี
...อ่านต่อ
บทนี้ใช้สวดสําหรับพิจารณาปัจจัย ๔ ให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามน่าเกลียด
...อ่านต่อ
เมื่อประธานจุดธูป เทียน พึงนั่งคุกเข่าประนมมือพร้อมกัน ประธานนำ ว่าตามพร้อมกัน... โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร