หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ที่สุดแห่งธรรม ถึงได้ด้วยความเคารพ 3 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

สังฆคารวตา เคารพในพระสงฆ์ 

สารบัญ
คำนำ (๕)
๑ การเปลี่ยนแปลงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยยุคปัจจุบัน
- สถานการณ์พระพุทธศาสนาในประเทศไทยยุคปัจจุบัน ๓
- เหตุที่ทำให้จำนวนพระสงฆ์และการปฏิบัติธรรมของชาวพุทธลดลง ๘
- หันหน้ายอมรับความจริงเพื่อแก้ไขปัญหา ๑๔

๒ พระสงฆ์คือใคร มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร ?
- พระสงฆ์คือใคร ? ๑๙
- ความหมายของพระสงฆ์นัยต่าง ๆ ๒๐
- พระอริยสงฆ์...จุดมุ่งหมายที่พระพุทธองค์ทรงวางให้แก่พระสงฆ์ ๒๓
- พระสงฆ์...ผู้กุมความเสื่อมและความเจริญของพระพุทธศาสนา ๓๒

๓ ข้อวัตรปฏิบัติที่ทำให้พระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลก
- ความหมายของสามัญญผล ๔๐
- ความย่อของสามัญญผลสูตร ๔๒
- สามัญญผลเบื้องต้น...ยกตนจากฐานะเดิม ๔๖
- ศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญา...นำมาสู่การบวช ๕๓
- สิ่งใดพึงกระทำและสิ่งใดพึงละเว้น...เมื่อเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ๕๖
- สามัญญผลเบื้องกลาง...สยบนิวรณธรรมทั้งปวง ๖๙
- สามัญญผลเบื้องสูง...เข้าถึงคุณวิเศษและขจัดกิเลสไปตามลำดับ ๗๖
- บทสรุปสามัญญผลสูตร...คุณลักษณะของพระสงฆ์ที่ดีในพระพุทธศาสนา ๗๙

๔ สังฆคารวตากับความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา
- การบวช คือ การประกาศสงครามกับกิเลส ๘๖
- วัตถุประสงค์ของพระธรรมวินัย ๘๙
- ขาดเสียซึ่งครูดี...ยากที่จะดีได้ ๙๕
- พระสารีบุตร...ผู้เป็นครูต้นแบบ ๙๙
- ขาดเสียซึ่งสังฆคารวตา...ยากที่จะไปได้ตลอดรอดฝั่ง ๑๐๓

๕ สังฆคารวตากับจุดเริ่มต้นในการสร้างทัศนคติที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน
- ทัศนคติด้านลบ...ทัศนคติที่ควรแก้ไข ๑๑๐
- จริงหรือ...ที่พระอริยเจ้าเป็นผู้ไม่ถูกติเตียน ๑๑๒
- สังฆคารวตา...สร้างเกราะป้องกันการจับผิด ๑๑๘
- สังฆคารวตา...สะพานเชื่อมคฤหัสถ์และบรรพชิต ๑๒๑
บทสรุปการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ๑๒๗
บรรณานุกรม ๑๓๔
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น ๑๓๗

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

ที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพ เล่ม 1

ที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพ เล่ม 2

ที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพ เล่ม 3หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ที่สุดแห่งธรรม ถึงได้ด้วยความเคารพ 3
ลำดับเรื่อง : หลวงพ่อทัตตชีโว   จำนวนหน้า 159 หน้า

ขนาดไฟล์ 38MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 38MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล