47 พรรษา วันธรรมชัย วันที่ 27 สิงหาคม 2558

วันที่ 02 ตค. พ.ศ.2558

พระของขวัญเพื่อการตรึกระลึกถึงบุญ

๔๗ พรรษา วันธรรมชัย วันแห่งชัยชนะโดยธรรม    

  วันที่ ๒๗ สิงหาคม  2558 

   “ดวงแก้วต้นสมบัติ รวยสวนกระแส”
 

๔๗ พรรษา วันธรรมชัย วันแห่งชัยชนะโดยธรรม วันที่ ๒๗ สิงหาคม  2558_ดวงแก้วต้นสมบัติ รวยสวนกระแส
 

๔๗ พรรษา วันธรรมชัย วันแห่งชัยชนะโดยธรรม วันที่ ๒๗ สิงหาคม  2558_ดวงแก้วต้นสมบัติ รวยสวนกระแส

      เมื่อถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ของทุกปี เหล่าศิษยานุศิษย์กัลยาณมิตรทั้งหลายต่างรำลึกเสมอว่าเป็น “วันธรรมชัย” (วันแห่งชัยชนะโดยธรรม) คือ วันที่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย เข้าบรรพชาอุปสมบท ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
 

๔๗ พรรษา วันธรรมชัย วันแห่งชัยชนะโดยธรรม วันที่ ๒๗ สิงหาคม  2558_ดวงแก้วต้นสมบัติ รวยสวนกระแส

      พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๗ ณ ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะเศรษฐศาสตร์)

      ท่านอุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวรเวที (ปัจจุบันคือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ) เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้รับฉายาว่า “ธมฺมชโย”
 

๔๗ พรรษา วันธรรมชัย วันแห่งชัยชนะโดยธรรม วันที่ ๒๗ สิงหาคม  2558_ดวงแก้วต้นสมบัติ รวยสวนกระแส

      นับตั้งแต่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี เข้าสู่เพศสมณะ ท่านก็ทุ่มเทอุทิศตนเผยแผ่และสืบทอดความประเสริฐสูงส่งแห่งพระพุทธศาสนา ทั้งในด้านพระปริยัติและธรรมปฏิบัติ จนกระทั่งได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น

      • ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระสุธรรมยานเถร เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

      • ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗

      • ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙

      • ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระเทพญาณมหามุนี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

      • ได้รับรางวัลสถานีวิทยุโทรทัศน์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่นจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (พ.ศ. ๒๕๕๑)

      • ได้รับโล่เกียรติยศ ๓ ปีซ้อน (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) จากกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด (Guinness World Records) จากการจัดงานเดินธุดงค์ธรรมชัย ซึ่งสามารถทำสถิติใหม่ในประเภท “การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก”

      • ได้รับโล่เกียรติยศ Noble Peace Award จากองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก ประเทศศรีลังกา (พ.ศ. ๒๕๕๖)

      • ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมาพันธ์เพื่อการพิทักษ์โบราณสถาน Mes Aynak แห่งอัฟกานิสถาน ในฐานะบุคคลสำคัญที่ร่วมมือกับนานาชาติรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์และปกป้องพุทธโบราณสถาน เพื่อรักษาให้เป็นมรดกอันล้ำค่าของโลก (พ.ศ. ๒๕๕๖)

      • ได้รับโล่เกียรติยศจากคณะสงฆ์และคณะครูใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ในฐานะที่ให้การสนับสนุนเครื่องบริโภคอุปโภคและกองทุนเพื่อหนุนแรงใจในการทำงานในพื้นที่มาตลอดทุกเดือนจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า ๑๑ ปี

-ฯลฯ-
 

๔๗ พรรษา วันธรรมชัย วันแห่งชัยชนะโดยธรรม วันที่ ๒๗ สิงหาคม  2558_ดวงแก้วต้นสมบัติ รวยสวนกระแส

"ผู้ใดปรารถนาจะอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุป่วยไข้"

      ในวาระมหามงคลสมัย “วันธรรมชัย” หรือวันเกิดใหม่ในเพศสมณะของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เหล่าศิษยานุศิษย์และกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ซึ่งในปีนี้มีบุญพิเศษ คือ ในช่วงสายมีพิธีถวายกองทุนยารักษาโรคแด่คณะพระภิกษุ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล และในช่วงบ่ายมีการนั่งสมาธิเข้ากะรอบพิเศษพร้อมกันทั่วโลก โดยผู้ที่ไปนั่งสมาธิที่ห้องแก้วสารพัดนึกจะได้รับดวงแก้วกายสิทธิ์รุ่นพิเศษสุด ที่คุณครูไม่ใหญ่เมตตาตั้งชื่อว่า “ดวงแก้วต้นสมบัติ รวยสวนกระแส”ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้มีบุญทุกคนรวยสวนกระแสภาวะเศรษฐกิจ (ดวงแก้วนี้จะมอบให้เฉพาะผู้ที่ไปเข้ากะในวันธรรมชัยวันเดียวเท่านั้น)

      สุดท้ายนี้ คณะศิษยานุศิษย์และกัลยาณมิตรทั่วโลกขอน้อมถวายมุทิตาสักการะ ขอพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญกำลังใจแก่พวกเราทั้งหลายในการสร้างบารมีไปตลอดสิ้นกาลนานเทอญ

 

ผู้ที่ไปร่วมนั่งสมาธิที่ห้องแก้วสารพัดนึก ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จะได้รับดวงแก้วกายสิทธิ์รุ่นพิเศษสุดที่คุณครูไม่ใหญ่เมตตาตั้งชื่อให้ว่า

“ดวงแก้วต้นสมบัติ รวยสวนกระแส”

๔๗ พรรษา วันธรรมชัย วันแห่งชัยชนะโดยธรรม วันที่ ๒๗ สิงหาคม  2558_ดวงแก้วต้นสมบัติ รวยสวนกระแส

๔๗ พรรษา วันธรรมชัย วันแห่งชัยชนะโดยธรรม วันที่ ๒๗ สิงหาคม  2558_ดวงแก้วต้นสมบัติ รวยสวนกระแส

๔๗ พรรษา วันธรรมชัย วันแห่งชัยชนะโดยธรรม วันที่ ๒๗ สิงหาคม  2558_ดวงแก้วต้นสมบัติ รวยสวนกระแส
 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0043809493382772 Mins